Atviri duomenys

Čia galite atsisiųsti Kartografijos ir geoinformatikos katedros parengtus atvirų duomenų rinkinius. 

 

 

 

Apibendrinti analitiniai PRĮR duomenys, AAPRĮR2015-19_Vilnius

Policijos registruojamų įvykių registro (PRĮR) 2015–2019 m. geoerdviniai duomenys su papildomais rodikliais, apibendrinti  naudojant LKS-94 1×1 km tinklelį
Erdviniai duomenys Shape formatu
Šaltinis – www.geoportal.lt ir Lietuvos statistikos departamento atviri duomenys

 

Sudarė Kostas Gružas, 2021-09-01 

 

AAPRIR2015-19_Vilnius_duomenu_aprasas 
Atsisiųsti: AAPRIR2015-19_Vilnius_1kvkm