LTSR atlasas

Lietuvos nacionalinio atlaso idėja neatsirado iš niekur. Tai nuoseklus pirmojo fundamentalaus tuometinės Kartografijos laboratorijos, vėliau reorganizuotos į Kartografijos centrą,  projekto – LTSR atlaso – plėtinys.

 

LTSR1

 

1981 metais Maskvoje išleistas LTSR (tuometinės Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos) atlasas buvo pirmasis tokios apimties ir turinio leidinys buvusioje Sovietų (Tarybų) Sąjungoje. Jį galima lyginti su to meto nepriklausomų valstybių nacionaliniais atlasais. Dar likus dešimtmečiui iki Nepriklausomybės atgavimo šis atlasas išreiškė ir atskleidė Lietuvos, kaip savarankiškos valstybės, bruožus. Kaip teigiama pratarmėje, tai – „išsamus kartografijos kūrinys, apibendrinantis Lietuvos TSR gamtos, gyventojų ir ūkio tyrimus“, kuris „pasitarnaus sudarant dabartinius ir perspektyvinius respublikos gamybinių jėgų vystymo planus“. LTSR atlase gamtinės sąlygos atskleistos labai išsamiai, daug žemėlapių skirta gyventojams ir ūkiui,  tačiau Lietuvos istorija prasideda 1905–1907 m. revoliucija…

 

LTSR2

 

Atlaso  redakcinės kolegijos sąraše yra tik vieno žinomo kartografo – prof. Vaclovo Chomskio – pavardė. Šalia jo – funkcionieriai, LTSR Ministrų Tarybos, valstybinio plano komiteto darbuotojai. Buvo ir mokslinė komisija, kuriai iki 1976 m. pirmininkavo V. Chomskis, vėliau – prof. Alfonsas Basalykas, mokslinis sekretorius buvo prof. Vytautas Dvareckas, nariai – atsakingi atlaso skyrių redaktoriai: prof. J. Paškevičius, doc. K. Kaušyla, prof. M. Lasinskas,   J.-K. Vaitiekūnas,  prof. M. Natkevičaitė-Ivanauskienė, doc. A. Kublickas, prof. V. Gudelis, P. Gaučas, V. Januškevičius, P. Paurazas, V. Vaikutis, A. Gulbinskas, B. Zaikauskas, K. Žukauskas, prof. R. Šarmaitis, prof. M. Jučas.

 

LTSR3

 

Atlase yra 466 žemėlapiai, kuriuos sudarė 187 specialistai. Nuo 1966 metų jį rengė tuo tikslu universitete specialiai įkurta „LTSR gamtos sąlygų ir gamybinių jėgų kartografavimo laboratorija“ , kuriai iki 1972 m. vadovavo A. Samas, nuo 1973 iki 1994 m. – P. Gaučas. Atlaso turinio maketus ir žemėlapius sudarė laboratorijos darbuotojai: R. Bugorevičienė, M. Gaidamavičiūtė, Z. Garšvienė, V. Guobienė, G. Kavaliauskas, L. Kavaliauskienė, G. Kasperavičienė, V. Krikščiūnienė, M. Kubilienė, L. Kukštienė, I. Laurinaitytė, V. Majorovienė, S. Mikalauskienė, V. Narkūnienė, G. Pariokienė, J. Petrauskaitė, B. Pleitienė, G. Ramanauskienė, G. Reginienė, G. Šulcienė, V. Valantiejienė, V. Žinytė, D. Žukauskienė.

 

LTSR4

 

LTSR atlasas – puikios kartografinės kokybės leidinys ir įdomus informacijos apie sovietinio laikotarpio Lietuvos gamtą, gyventojus ir ūkį šaltinis.