Bakalauro darbai

2023–2024 m. siūlomos Kartografijos ir GIS bakalauro programos rašto darbų temos

Temas galima rinktis iki 2023 m. spalio 8 d. Nepasirinkusiems temas ir vadovus paskirs Studijų programos komitetas.  

 

doc. Artūras Bautrėnas

 • Reljefo vaizdavimo galimybės
 • Žemėlapiai specialių poreikių žmonėms
 • Lietuvos regionų etnografiniai skirtumai

 

prof. Giedrė Beconytė

 • Administracinių ribų GIS duomenų rinkinio kūrimas (Katalikų bažnyčios parapijų pavyzdžiu) – 2 kursui
 • Administracinių ribų GIS duomenų rinkinio kūrimas (Lietuvos miestų  policijos komisariatų pavyzdžiu) – pasirinkta
 • Stojančiųjų į Geografijos krypties bakalauro studijas teritorinė sklaida ir programų konkurencinė analizė – pasirinkta
 • Pasirinktos savivaldybės ar miesto seniūnijos atlaso projektas
 • Europos valstybių geoportalų tyrimas. Tinka 2 ir 3 kursui, perspektyva – bakalauro darbas.
 • Erdvinių duomenų apsaugos ir naudojimo ribojimų organizacinių praktikų analizė. Tinka 2 ir 3 kursui, perspektyva – bakalauro darbas.

 

prof. Algimantas Česnulevičius

 • Hidronimų kaita XIX – XX amžių Lietuvos topografiniuose žemėlapiuose (Rytų Lietuvos/ Klaipėdos krašto pavyzdžiu).
 • Žemėnaudų struktūros kaita Lietuvos geomorfologinėse srityse XIX – XXI amžiais (etaloninių teritorijų kartografinių kūrinių analizės duomenimis).

 

dr. Donatas Ovodas

 • Taktinio praeinamumo žemėlapio sudarymas atsižvelgiant į įvairias oro sąlygas (tam tikro Lietuvos rajono pavyzdžiu).
 • Žemės derlingumo įtaka Lietuvos religinės inteligencijos formavimui XVIII – XX a. 

 

dr. Jelena Vaitkevičienė

 • Teminių žemėlapių kūrimas pasirinkta tema
 • Didelių gamtinių objektų  (pvz., Kaspijos jūra, Amazonės miškai) pokyčių erdvinė analizė

 

Socialinis partneris UAB „HNIT-Baltic“

 • Dirbtinių objektų atpažinimo galimybės naudojant GIS (RGB, SAR, multi spektrinius vaizdus, liDAR. Vizualiai ir naudojant deep learning (maskuojamų ir nemaskuojamų objektų)
 • Nuotolinių tyrimų naudojimas ekstremalių situacijų, gamtinių nelaimių valdymui ir rizikos sumažinimui
 • Nuotolinių tyrimų taikymas tvariam žemės ūkio vystymui
 • Nuotoliniais tyrimais surinktų duomenų panaudojimas objektų/dangų išskyrimui/atpažinimui
 • Dronų panaudojimas pokyčių stebėjimui, esamos situacijos analizei (Statybvietės, nelaimių padarinių šalinimai ir kt.)
 • Bepiločių orlaivių optimalių techninių parametrų nustatymas/tyrimas 3D vietovės modelio sudarymui
 • Klimato kaitos modeliavimo galimybės ir iššūkiai
 • Generalizacija: kartografinių objektų generalizavimo sprendimai
 • Neuroninių tinklų panaudojimas topografinių žemėlapių generalizacijai
 • Geostatistinės analizės taikymas pasirinktai problemai spręsti
 • Patalpų vidaus kartografavimas, orientavimosi sprendimai
 • Vokselių tipo duomenų struktūros pasirinktos srities reiškinių modeliavimui
 • Parametrizuotas 3D informacijos vizualizavimas
 • 3D modelių kūrimas/rekonstrukcija iš nuotoliniais metodais surinktų duomenų (lidar, foto, dronai…)
 • Triukšmo taršos duomenų 3D modeliavimas, siekiant nustatyti kaip ją sumažinti
 • Duomenų rinkimo mobiliomis priemonėmis proceso optimizavimas užtikrinant topologinius ryšius
 • Grafo tipo informacijos kartografinė raiška ir erdvinė analizė (ArcGIS Knowledge)
 • Daugiakriterinio vertinimo taikymas elektromobilių aikštelių teritorijų parinkimui pasirinktame mieste. Rašant kursinį darbą šia tema, būtų galima pasirinkti vieną iš baigiamojo darbo dalių, pavyzdžiui, aktualių kriterijų nustatymas parenkant elektromobilių įkrovimo aikšteles ar pan.

 

 

Apgintų Kartografijos ir GIS bakalauro programos baigiamųjų darbų temos

 

 

2024 m.  

 

Salų kalėjimų tyrimas: geografinių aspektų atskleidimas kartografiniais metodais
Liveta Galvelytė (vadovė dr. Jelena Vaitkevičienė)

Lietuvos vėjo jėgainių parkai ir jų nuotoliniai tyrimai
Olivija Grudytė (vadovas doc. dr. Linas Bevainis)

Bepiločių orlaivių taikymo žemės ūkyje galimybių analizė
Gvidas Katarskis (vadovas doc. dr. Linas Bevainis)

Daugiakriterinio vertinimo taikymas elektromobilių aikštelių teritorijų parinkimui Lietuvoje
Dominykas Kiela (vadovas doc. dr. Linas Bevainis)

Savaiminio miško žėlimo perspektyvų analizė žemo našumo žemės ūkio naudmenose (Jonavos rajono, Šveicarijos kadastrinės vietovės pavyzdžiu)
Gabija Pacevičiūtė (vadovas dr. Donatas Ovodas)

Vaidmenų stalo žaidimų fantastinių žemėlapių analizė
Rytis Petkauskas (vadovė lektorė Loreta Šutinienė)

Butų kainų pokyčių palyginimas Vilniaus mieste pasitelkiant erdvinę analizę (Karoliniškių mikrorajono pavyzdžiu)
Eimantė Šalkauskaitė (vadovė dr. Jelena Vaitkevičienė)

Vandens lygio vertinimas upėse naudojant palydovinius Copernicus duomenis
Rokas Tamašauskas (vadovė dr. Dalia Grendaitė)

Bioliuminescencinių reiškinių vandenynų ir jūrų paviršiuose tyrimas naudojantis palydovinėmis technologijomis
Justas Tumėnas (vadovas doc. dr. Linas Bevainis)

Sentinel palydovinių duomenų analizės taikymas karo poveikiui aplinkai tirti
Laura Valatkaitė (vadovas doc. dr. Andrius Balčiūnas)

Gaisrų pasiekiamumo vertinimas taikant GIS
Laurynas Zalaga (vadovė j. asist. Neringa Mačiulevičiūtė-Turlienė)

 

 

2023 m.  

 

Dviračių tinklo infrastruktūros prieinamumo analizė ir vizualizavimas Vilniaus miesto teritorijoje
Viltė Dimšaitė (vadovė dr. J.Vaitkevičienė)

Erkių platinamų ligų pasiskirstymo Lietuvoje 2018-2020 metais erdvinė analizė
Darija Mačiulytė (vadovė N. Mačiulevičiūtė-Turlienė)

Dirvožemio našumo balo ir apleistų teritorijų koreliacijos analizė, žemės ūkiui naudojamų žemės plotų atžvilgiu, Lietuvos teritorijoje
Miglė Simonavičiūtė (vadovas doc. L. Bevainis)

Uždarytų sąvartynų cheminės taršos poveikio kartografinis tyrimas (pagal 2020 metų monitoringo duomenis Lietuvoje)
Dominykas Sinkevičius (vadovė N. Mačiulevičiūtė-Turlienė)

Saulės energijos potencialo vertinimas pastatams
Neilas Žarskas (vadovė N. Mačiulevičiūtė-Turlienė)

 

2022 m.  

 

Musulmoniško pasaulio teritorinių ginčų kartografinė analizė
Ignas Banevičius (vadovė L. Šutinienė)

Lietuvos upių užšalimo nustatymas ir automatinis klasifikavimas naudojant mašininio mokymo metodus
Martynas Bielinis (vadovas doc. L. Bevainis)

Lietuvos vaikų sąmonės žemėlapių ypatumai COVID-19 pandemijos laikotarpiu
Roberta Budreckaitė (vadovė prof. G. Beconytė)

Lietuvos policijos registruotų įvykių, susijusių su smurtu Vilniaus miesto savivaldybėje 2015-2020 m. erdvinės sklaidos analizė
Kostas Gružas (vadovė prof. G. Beconytė)

Lietuvos Katalikų Bažnyčios administracinių teritorijų geografinių duomenų rinkinio kūrimas ir analizė
Samanta Klusytė (vadovė prof. G. Beconytė)

Vilniaus miesto viešojo transporto maršrutų kartografinė analizė
Mantas Laniauskas (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Elektromobilių infrastruktūros kartografinė analizė Vilniaus miesto pavyzdžiu
Mykolas Mockus (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Bešeimininkių kelių kartografavimas Lentvario seniūnijos pavyzdžiu
Almantas Račkauskas (vadovė N.Mačiulevičiūtė-Turlienė)

Kartografinių elementų vizualizacija Lietuvos prekinių ženklų logotipuose ir jų analizė
Gabrielė Valiukevičiūtė (vadovė N.Mačiulevičiūtė-Turlienė)

Biokuro katilinių galimų lokacijų erdvinė analizė, vertinant šiaudų energetinį potencialą Klaipėdos rajono savivaldybėje
Vaiva Venckauskaitė (vadovas doc. L. Bevainis)

Teritorinė savižudybių sklaida ir galimų prevencijos priemonių analizė Lietuvoje
Gabrielė Zubovič (vadovė prof. G. Beconytė)

 

2021 m.  

 

Įskaitinių eismo įvykių erdvinės analizės tyrimas Vilniaus mieste 2015–2019 m.
Deimantė Čiapaitė (vadovė N.Mačiulevičiūtė-Turlienė)

Sinoptinių žemėlapių kartosemiotinė analizė ir jų optimizavimas visuomenės poreikiams
Romena Galdikaitė (vadovė N.Mačiulevičiūtė-Turlienė)

Žaibų erdvinės sklaidos kartografinės raiškos galimybės
Ernestas Grigas (vadovas dr. A. Balčiūnas)

Smėlio gaudyklių efektyvumo tyrimas Naglių gamtiniame rezervate
Jonas Juknevičius (vadovė N.Mačiulevičiūtė-Turlienė)