Studentų tyrimai ne studijų metu

Foto: Marius Marma

 

Vasaros tyrimai

Visus studentų vasaros tyrimus finansavo Lietuvos mokslo taryba

 

2023 m. liepa–rugpjūtis

Samanta Klusytė.
Erdvinės informacijos taikymo Lietuvos organizacinių teritorinių vienetų gyventojų pažinimui galimybių tyrimas.

I magistro programos „Kartografija“ kursas. Tyrimo vadovė prof. Giedrė Beconytė.

 

Tyrimo  tikslas – parengti pavyzdinę erdvinių duomenų ir žemėlapių taikymo metodiką, skirtą organizacinių teritorinių vienetų gyventojų socialinių ir demografinių charakteristikų sklaidos pažinimui. Tyrimo metu buvo atlikta mokslinės literatūros ir dokumentų, susijusių su organizacijų veikla, analizė, susipažinta su metodais, taikomais gyventojų pažinimui teritoriniuose vienetuose,  su tiriamų organizacijų – Lietuvos Katalikų bažnyčios ir Lietuvos policijos  vykdomomis funkcijomis.  Atlikta Lietuvos erdvinių duomenų šaltinių analizė, vertinimas, prieinamų duomenų pritaikymo pagal teritorinių vienetų funkcijas analizė. Metodika pritaikyta skirtingiems atvejams (organizacijų funkcijoms), parengta panaudos atvejų demonstracinė medžiaga bei administravimo tikslams skirti žemėlapiai. 

 

Vasaros tyrimų išsami ataskaita

Parengtos erdvinės informacijos taikymo gairės:  Google Maps   QGIS    ArcGIS Pro

Lietuvos Katalikų bažnyčios  teritorijų duomenys ir žemėlapiai

 

 

2023 m. liepa–rugpjūtis

Kostas Gružas.
Nusikalstamumo rajonavimas Lietuvos didžiuosiuose miestuose ir jų priemiesčiuose (remiantis 2015–2020 m. Lietuvos policijos registruotais įvykiais.

I magistro programos „Kartografija“ kursas. Tyrimo vadovas doc. Eduardas Spiriajevas (Klaipėdos universitetas).

 

Tyrimo  tikslas – pritaikyti erdvinės analizės ir rajonavimo metodus nusikalstamumo duomenims analizuoti ir vizualizuoti Lietuvos didžiųjų miestų ir jų priemiesčių teritorijose. Lyginant nusikalstamumo situaciją Lietuvos didmiesčiuose ir jų priemiesčiuose pagal policijos registruotus įvykius buvo tiriama smurto, narkotikų platinimo, viešosios tvarkos pažeidimų, vagysčių bei turto sunaikinim/sugadinimo erdvinė sklaida. Taikant erdvinės analizės metodus sudaryti teminių žemėlapių rinkiniai, nustatytas nusikalstamumo ryšys su didmiesčių socialine-ekonomine geografine aplinka, infrastruktūra, kraštovaizdžio elementais. 

 

Vasaros tyrimų išsami ataskaita.

 

 

2021 m. liepa–rugpjūtis

Kostas Gružas. 
Lietuvos policijos registruotų įvykių teritorinės sklaidos rodiklių nustatymas ir vertinimas kartografiniais ir GIS analizės metodais

IV bakalauro programos „Kartografija ir GIS“ kursas. Tyrimo vadovė prof. Giedrė Beconytė

 

Projekto tikslas – Ištirti Lietuvos policijos registruotų įvykių registre (PRĮR) pateiktų įvykių duomenis, išskirti pagrindinius rodiklius, apibrėžiančius jų struktūrą ir dinamiką. Ištirtos ir detaliai aprašytos Vilniaus miesto savivaldybės nusikalstamumo tendencijos, sukurti analitiniai ir interaktyvūs tiriamosios analizės žemėlapiai bei laiko diagramos. Ši informacija perduota Lietuvos policijos departamentui ir yra naudojama. Pristatyta Lietuvos kriminologų asociacijos renginyje. 

Erdvinių duomenų rinkinys AAPRIR2015-19_Vilnius pasiekiamas kaip atviri duomenys.  

Vasaros tyrimų išsami ataskaita

Interaktyvūs žemėlapiai

 

 

Tyrimai semestro metu

Visus studentų tyrimus semestro metu finansavo Lietuvos mokslo taryba

 

 

2023-10-01–2024-04-30

Kostas Gružas. 
Nusikalstamumo kartografinės komunikacijos tyrimas (Lietuvos policijos registruotų įvykių duomenų pavyzdžiu)

II magistro programos „Kartografija“ kursas. Tyrimo vadovė dr. Jelena Vaitkevičienė

 

Projekto tikslas –  sukurti nusikalstamumo erdvinių duomenų kartografinio apibendrinimo ir vizualizavimo metodus ir jais pagrįstus žemėlapius (interaktyvias interneto ir spaudai skirtas versijas). Tokie žemėlapiai padės siekti įrodymais grįstų nusikalstamumo prevencijos gerinimo bei kontrolės sprendimų. Sukurta interneto žemėlapių sistema, atlikta skirtingų tikslinių grupių naudotojų apklausa. Parengtas Lietuvos nusikalstamumo vizualizacijų koncepcinis modelis, sudarytas ir publikuotas visuomenei skirtas Lietuvos nusikalstamumo žemėlapis.  

Tyrimų ataskaita

Virtualus stendas

 

2023-10-01–2024-04-30

Gabrielė Zubovič. 
Geografinės aplinkos veiksnių, siejamų su jaunimo psichine sveikata, tyrimas

II magistro programos „Kartografija“ kursas. Tyrimo vadovė prof. Giedrė Beconytė

 

Projekto tikslas –  nustatyti kontroliuojamus geografinius veiksnius, kurie galėtų padėti sumažinti jaunų (10–19 m.) amžiaus asmenų psichologinių problemų mastą Lietuvoje.  Sukurtas atvirų duomenų rinkinys, aprašantis psichologinę pagalbą teikiančių asmenų ir organizacijų  tinkle ir jaunimo psichikos sveikatos teritorinius veiksnius Lietuvoje. Rinkinio informacija naudojama sąsajų paieškai su jaunų žmonių savižudybių ir bandymų nusižudyti statistika bei kita pasiekiama informacija apie jaunimo problemas. Parengtos rekomendacijos, į kuriuos teritorinius aspektus turėtų atsižvelgti už teritorijų vystymą atsakingi specialistai. Interaktyvūs interneto žemėlapiai ir rekomendacijos bus naudingi ir jauniems asmenims, ieškantiems psichologinės pagalbos galimybių

Tyrimo ataskaita

Virtualus stendas

 

2022-09-15–2023-03-31

Kostas Gružas. 
Nusikalstamumo rajonavimo metodų taikymo tyrimas (2015–2020 m. Lietuvos policijos registruotų įvykių duomenų pavyzdžiu)

I magistro programos „Kartografija“ kursas. Tyrimo vadovė prof. Giedrė Beconytė

 

Projekto tikslas –  įvertinti rajonavimo metodų tinkamumą Lietuvos nusikalstamumo duomenims apibendrinti ir atlikti eksperimentus, nustatant tinkamus rajonavimo metodus. Apžvelgti dažniausiai naudojami rajonavimo metodai, įvertintas jų tinkamumas Lietuvos nusikalstamumo duomenims. Atliktos eksperimentų serijos (daugiau nei 500 eksperimentų) ir nustatyta, kurie metodai yra tinkamiausi konkrečiai policijos registruotų įvykių duomenims. Pristatyta Lietuvos kriminologų asociacijos renginyje. 

 

 

Kiti studentų projektai

 

2023-04-20–2024-06-20

Mokslinių idėjų projektas: Lietuvos vaikų sąmonės žemėlapių tyrimas: kartografiniuose vaizduose perteikti krizių laikotarpio (2020–2023 m.) atspindžiai. 

 

Kostas Gružas (vadovas), Samanta Klusytė, Gabrielė Zubovič (Kartografijos ir geoinformatikos katedra)
Roberta Budreckaitė (Filosofijos fakultetas)
Karolina Černiavska (Gyvybės mokslų centras)

 

Tyrimus finansavo Vilniaus universiteto Mokslo ir studijų fondas

 

Projekto tikslas – įvertinti krizių laikotarpio (2020–2023 m.) atspindžius Lietuvos vaikų sąmonės žemėlapiuose.

Tyrimo objektas – 5–15 m. amžiaus vaikų kartografiniai piešiniai (sąmonės žemėlapiai), atsiųsti tarptautiniams konkursams. Pagrindinė imtis – 2021 ir 2023 m. konkursų darbai, iki 1000 žemėlapių. Palyginimui naudojama imtis – 2005–2019 m. konkursų darbai, n=4778.    Tiriamos juose perteiktos socialinės-politinės žinutės, siejamos su 2020–2023 m. aktualijomis ir problemomis. Numatyta parengti mokslo populiarinimo leidinį – vaikų žemėlapių knygos „Mano nuostabi Lietuva” 2 dalį („Ką sukūrėme”, „Veikiame ir svajojame”, „Viskas žemėlapyje”, „Iššūkiai“).

Įdomu paskaityti: straipsnis apie projektą žurnale „Savaitė“ (2024-02-29).